شماره ثبت بـرند 203099
از اداره کل ثبت علائم تجاری

تاریخ : 1395/11/25

ساختمان پلاسکو فرو ریخت!!!!

wwwww

dafsaghg