شماره ثبت بـرند 203099
از اداره کل ثبت علائم تجاری